The World is in your hands

Wyjazd na studia

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Wyjazd odbywa się do jednej z uczelni partnerskich (wykaz w zakładce „Partnerzy”), bądź do dwóch różnych (na semestr w każdej).

O wyjazd może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/inżyniera, magistra lub doktora, która powinna być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku studiów II stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku.

Z mobilności mogą skorzystać zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Pobyt na studiach w ramach Erasmus+ nie zwalnia studenta niestacjonarnego z obowiązku opłaty czesnego.

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej –  co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (I, II, na studiach doktoranckich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.). Może jednak pobrać opłaty związane z biblioteką, legitymacją, itp. (np. opłata studencka w Niemczech, która jest równocześnie biletem miesięcznym).

Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement).

Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: np. stypendium socjalnego).

Student otrzymuje dofinansowanie /stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu.

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dodatkowe dofinansowanie wyjazdów na studia z programu Erasmus+ (więcej informacji: w zakładce Studenci i absolwenci o mniejszych szansach dla programu KA 131 oraz w zakładce Program POWER dla programów KA 103).

Tabela stawek stypendium  na wyjazdy na studia dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2022/23 z Programu KA 131 :

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do
indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc.

Dodatkowo w ramach projektu KA 131 uczestnikowi z mniejszymi szansami przysługuje możliwość dofinansowania w wysokości 100 EUR na koszty związane z organizacją mobilności. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.

Tabela stawek stypendium  na wyjazdy na studia dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 oraz w roku 2022/23 z Programu KA 103 :

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do
indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc.

Szczegóły dotyczące dokumentów potrzebnych do aplikowania na wyjazd na studia znajdują się w dziale rekrutacja.

Jeżeli uczelnia partnerska nie może zapewnić miejsca w akademiku, polecamy korzystać z pomocy miejscowego ESN (być może pomogą znaleźć pokój /mieszkanie do wynajęcia), lub z przeglądarek typu: helloflatmate, lub airbnb.