Wyjazd na studia

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Wyjazd odbywa się do jednej z uczelni partnerskich (wykaz w zakładce „partnerzy”), bądź do dwóch różnych (na semestr w każdej).

O wyjazd może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora, która powinna być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku studiów 2 i 3 stopnia wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku.

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu  powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej –  co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (1, 2 i 3 stopnia), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.). Może jednak pobrać opłaty związane z biblioteką, legitymacją, itp. (np. opłata studencka w Niemczech, która jest równocześnie biletem miesięcznym).

Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement).

Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: np. stypendium socjalnego).

Student otrzymuje dofinansowanie/stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;.

Tabela stawek stypendium  na wyjazdy na studia dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akadem. 2019/20:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Euro

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2: Austria, Belgia,Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3: Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja

400

UWAGA: Czasowe wstrzymanie mobilności do Wielkiej Brytanii: Nie należy planować żadnych wyjazdów do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+.

Tabela stawek stypendium na wyjazdy na studia  dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akadem. 2018/19:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Euro

Grupa 1: Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2: Austria, Belgia,Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3: Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry

400

Szczegóły dotyczące dokumentów potrzebnych do aplikowania na wyjazd na studia znajdują się w dziale rekrutacja.

Informacje na temat roku akademickiego i dni wolnych od nauki w poszczególnych krajach – fakty i liczby.

Jeżeli uczelnia partnerska nie może zapewnić miejsca w akademiku, polecamy korzystać z pomocy miejscowego ESN (być może pomogą znaleźć pokój/mieszkanie do wynajęcia), lub z przeglądarek typu: helloflatmate, lub airbnb.