O programie

Informacje ogólne o Programie

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie w latach 2014/2020.

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Od 1 stycznia 2014 roku, w oparciu o tzw. Politykę Europejską (Erasmus Policy Statement) uczelnia może realizować działania i projekty w ramach tego programu.

Plik (do pobrania) – Polityka Europejska Uniwersytetu Zielonogórskiego Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2021) – ECHE Template EN

Kraje uczestniczące w Programie:

– Kraje uczestniczące w programie (programme countries): 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Serbia, Turcja oraz Republika Macedonii Płn.

– Kraje partnerskie (partner countries)

– Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony):  Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

– Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Plik do pobrania –  Przewodnik po Programie Erasmus Plus.

 

Akcje w obszarze szkolnictwa wyższego

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w uczelni macierzystej.

Wyjazdy pracowników uczelni

Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees)

Udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim.

Gwarancja spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w innym kraju europejskim (Degree mobility):

System gwarancji spłaty pożyczek dla studentów podejmujących studia magisterskie za granicą. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie.

Akcja 2:  Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne:

Sojusze na rzecz wiedzy

Projekty wspierające modernizację/ reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Akcja 3: Wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego

Akcja wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

Plik do pobrania – Prezentacja na temat Programu Erasmus Plus

Plik do pobrania – Ulotka na temat Programu Erasmus Plus

Link – Facebook Fanpage Programu Erasmus Plus

Informacje o programie można znaleźć również na stronie Erasmus + .

Przetwarzanie danych osobowych w Programie Erasmus+

Przetwarzanie danych osobowych przez organy Wspólnoty Europejskiej (instytucje i organy Unii) odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie).

Rozporządzenie stanowi szczególną regulację procesów operowania danymi osobowymi przez organy Unii, jeżeli cel przetwarzania danych osobowych został przez taki organ określony. Erasmus+ to Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Zatem podmiotem określającym cel Programu (a także cele przetwarzania danych osobowych, które pojawiają się w związku z realizacją Programu) jest Unia Europejska (dokładnie Komisja Europejska). Komisja Europejska pełni funkcję Administratora danych osobowych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Fundacja) jako Narodowa Agencja Programu w Polsce oraz Beneficjenci Programu (Beneficjenci), w tym Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, przetwarzają dane osobowe, jednakże są w tej sytuacji podmiotami przetwarzającymi, ponieważ cel operowania danymi osobowymi został określony przez Unię Europejską, która prowadzi Program i jest jego autorem.

Dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu, umowie finansowej  i innych dokumentach z nią powiązanych są przetwarzane przez Beneficjentów, w tym Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, oraz Fundację w oparciu o postanowienia Rozporządzenia. Beneficjenci przetwarzają dane dotyczące procesu wnioskowania i finansowego zarządzania projektem z zastosowaniem systemów informatycznych Komisji Europejskiej na wszystkich etapach  projektu realizowanego w ramach Programu prowadzonego przez Komisję Europejską.

Fundacja oraz Beneficjenci pozyskują dane osobowe, realizując Program na podstawie art. 9 Rozporządzenia.

Klauzula informacyjna Erasmus+ odnosząca się do przetwarzania danych osobowych w programie – do wglądu i pobrania:   Klauzula informacyjna Erasmus+

Stosowanie Rozporządzenia 2016/679

Gdy Fundacja i Beneficjenci wykonują zadania wykraczające poza zakres Programu, wówczas mogą mieć status Administratora danych osobowych. W takim przypadku właściwą regulacją prawną jest Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację i Beneficjentów – w celach samodzielnie określonych,  poza zakresem celów Programu, powinny być przetwarzane z poszanowaniem przepisów RODO.