Rekrutacja studentów

Rekrutacja uzupełniająca
26.10.2018 do 09.11.2018

Check list – sprawdź czy wszystko masz!

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba będąca studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich osoba starająca się o wyjazd musi być (w momencie wyjazdu lub praktyki) studentem co najmniej drugiego roku studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku. Wykaz uczelni partnerskich, do których można wyjechać  dostępny jest w zakładce Partnerzy Erasmus. Przykładowe oferty praktyk dostępne są na stronie: Praktyki.

Kryteria rekrutacji

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – przy czym poziom znajomości języka obcego nie może być niższy niż B1, a w przypadku studentów filologii obcych nie niższy niż B2.

Dokumenty zgłoszeniowe

Student zainteresowany wyjazdem na studia i praktyki za granicę składa w wyznaczonym terminie za pomocą strony internetowej:

Warunkiem uzyskania zaświadczenia UCKJ jest zdanie egzaminu z języka obcego, który składa się z części pisemnej (test online) i części ustnej.

W związku z powyższym należy:

Uwaga: po uruchomieniu test jest aktywny przez 40 minut.

*W przypadku egzaminu z języka hiszpańskiego i rosyjskiego prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego.

UWAGA:

Osoby bez wcześniejszej rezerwacji terminu nie będą egzaminowane.

Studenci filologii otrzymają zaświadczenie  znajomości języka obcego wydane przez UCKJ na podstawie egzaminu praktycznego, o ile zdali go w pierwszym terminie.

Kwalifikacja kandydatów

Kwalifikacja prowadzona jest przez  wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. Wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria podczas kwalifikacji studentów np. aktywny udział w życiu wydziału, dodatkowe osiągnięcia naukowe, portfolio itp., powiadamiając studentów zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określa koordynator wydziałowy.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym protokoły z prac komisji wydziałowych oraz listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe studentów zatwierdzone przez dziekana/prodziekana Wydziału zostają przekazane do Działu Współpracy z Zagranicą, a kopie do Dziekanatów.

Na podstawie Protokołów z rekrutacji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji programu Erasmus+ zostają przez Dział Współpracy z Zagranicą poinformowani o wynikach rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są proszeni o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej.

W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych wg kolejności na liście.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej ds. Erasmus+ przysługuje odwołanie złożone na piśmie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania mailowej informacji od DWZ na temat kwalifikacji na wyjazd. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.:

W przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy także dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą UZ w celu wysłania go pocztą tradycyjną.

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej. Termin wysłania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego wcześniej należy zapoznać się z warunkami przyjęcia w ramach programu Erasmus+ (termin jest najczęściej publikowany na stronie internetowej uczelni partnerskiej).

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+.
W przypadku wyjazdu na praktyki konieczna jest pisemna akceptacja studenta ze strony instytucji partnerskiej, która daje podstawy do wystawienia umowy o grant Erasmus+.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji i realizacji wyjazdu znajduje się tutaj.