Projekt

Uczelnia realizuje wymianę z krajami partnerskimi (spoza UE) w  Akcji 1 Programu Erasmus+.

W chwili obecnej realizowane są dwa projekty tego typu:

Projekt zakłada:

W projektach biorą udział następujące wydziały UZ:

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Mechaniczny 

Wydział Humanistyczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Artystyczny – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, malarstwo

 2018-1-PL01-KA107-048732 na współpracę z Bośnią i Hercegowiną, Białorusią, Gruzją, Ukrainą, Rosją, Serbią, Czarnogórą, Chinami i Wietnamem, okres realizacji projektu 01.06.2018 – 31.07.2020;

Projekt zakłada:

W projektach biorą udział następujące wydziały UZ:

Wydział Artystyczny – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, malarstwo

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Mechaniczny 

Wydział Prawa i Administracji

Szczegóły zakontraktowanych umów z partnerami dostępne są na stronie – Partnerzy.

Mobilność realizowana jest na podstawie podpisanej Umowy Finansowej określającej rodzaj mobilności – wyjazdy/przyjazdy oraz jej skalę na każdym poziomie kształcenia. Szczegóły dotyczące  miejsc na poszczególnych kierunkach studiów  dostępne są na stronach poświęconych wyjazdom studentów i pracowników.