Studenci w trudnej sytuacji materialnej

W przypadku studentów wyjeżdżających na studia  i na praktyki (SMS i SMP), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowe środki (dodatek socjalny) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt posiadania prawa do stypendium socjalnego:

W obu przypadkach we wniosku o wyjazd (formularzu zgłoszeniowym) należy zaznaczyć opcję pobierania stypendium socjalnego. Status ten będzie weryfikowany przez BWZ na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.

Wyjazd na studia i/lub na praktyki jest realizowany wg. zasad programu Erasmus+, natomiast wsparcie indywidualne (stypendium) oraz dodatek socjalny są wypłacane w PLN  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym – wyjazdy w roku akademickim 2017/18

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w
PLN
wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3015

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369

 

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym – wyjazdy w roku akademickim 2018/19

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w
PLN
wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,

3019

Grupa 2:  Austria, Belgia,Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2803

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2587