Rekrutacja studentów

Termin na zgłoszenia do rekrutacji na wyjazd na studia w roku akademickim 2020/2021:
od 25.02.2020 do 10.04.2020

Rekrutacja na praktyki trwa od 25.02.2020 do wyczerpania środków finansowych.

O wyjazd na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba będąca studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich osoba starająca się o wyjazd na studia musi być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku. Wykaz uczelni partnerskich, do których można wyjechać  dostępny jest w zakładce Partnerzy Erasmus.

Przykładowe oferty praktyk dostępne są na stronie: Praktyki.

Kryteria rekrutacji

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – przy czym poziom znajomości języka obcego nie może być niższy niż B1, a w przypadku studentów filologii obcych nie niższy niż B2.

Dokumenty zgłoszeniowe

Check list – sprawdź czy wszystko masz!

Student zainteresowany wyjazdem na studia i praktyki za granicę składa w wyznaczonym terminie za pomocą strony internetowej:

W przypadku praktyk po złożeniu formularza aplikacyjnego on-line należy przesłać do Działu Współpracy z Zagranicą drogą elektroniczną mail/list/potwierdzenie o przyjęciu na praktyki ze strony instytucji przyjmującej (koniecznie jeszcze przed rozmową rekrutacyjną na wydziale).

Kwalifikacja kandydatów

Kwalifikacja prowadzona jest przez  wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. Wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria podczas kwalifikacji studentów np. aktywny udział w życiu wydziału, dodatkowe osiągnięcia naukowe, portfolio itp., powiadamiając studentów o zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określa koordynator wydziałowy/instytutowy.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym protokoły z prac komisji wydziałowych oraz listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe studentów zatwierdzone przez dziekana/prodziekana Wydziału zostają przekazane do Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ), a kopie do Dziekanatów.

Na podstawie Protokołów z rekrutacji wszyscy studenci biorący udział w rekrutacji programu Erasmus+ zostają przez Dział Współpracy z Zagranicą poinformowani o wynikach rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są proszeni o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej.

W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych wg kolejności na liście.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej ds. Erasmus+ przysługuje odwołanie złożone na piśmie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania mailowej informacji od DWZ na temat kwalifikacji na wyjazd. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.:

Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, student wypełnia zgłoszenie zgodnie z instrukcjami i wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów. W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie studenta. Wysyłając skany dokumentów do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do Działu Współpracy z Zagranicą UZ.

Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Dział Współpracy z Zagranicą UZ. W tym przypadku oryginały dokumentów należy dostarczyć do DWZ UZ w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej (co najmniej 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem otrzymania dokumentów określonym przez uczelnię partnerską).

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe, dołączyć do dokumentów aplikacyjnych wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania.

Termin wysłania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego wcześniej należy zapoznać się z warunkami przyjęcia w ramach programu Erasmus+ (termin jest najczęściej publikowany na stronie internetowej uczelni partnerskiej).

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdu na praktyki konieczna jest pisemna akceptacja studenta ze strony instytucji partnerskiej, która daje podstawy do wystawienia umowy na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji i realizacji wyjazdu znajduje się tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w programie Erasmus+ dostępna jest w zakładce ‚O programie’: tutaj.