The World is in your hands

Rekrutacja studentów

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ

na wyjazd na studia w roku akademickim  2022/2023

Termin składania zgłoszeń: 2.05.2022-20.05.2022

UWAGA: W związku z limitami na uczelniach przyjmujących studentów na Erasmusa prosimy w razie wątpliwości dotyczących dostępności miejsc o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą przed wysłaniem aplikacji.

Rekrutacja na praktyki trwa  do wyczerpania środków finansowych.

O wyjazd na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba będąca studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich osoba starająca się o wyjazd na studia musi być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku.

Wykaz uczelni partnerskich, do których można wyjechać w ramach programu dostępny jest w zakładce Partnerzy Erasmus.

Studentom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej oraz studentom niepełnosprawnym program Erasmus+ także oferuje możliwości wyjazdu. Szczegóły w zakładce: Studenci w trudnej sytuacji oraz Studenci niepełnosprawni.

Przykładowe oferty praktyk dostępne są na stronie: Praktyki.

Kryteria rekrutacji

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej przy czym poziom znajomości języka obcego nie może być niższy niż B1, a w przypadku studentów filologii obcych nie niższy niż B2.

Dokumenty zgłoszeniowe

Check list – sprawdź czy wszystko masz!

Student zainteresowany wyjazdem na studia i praktyki za granicę składa w wyznaczonym terminie za pomocą strony internetowej:

INFORMACJE DOT. EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO DLA STUDENTÓW/EK UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ :

Osoby ubiegające się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobligowane są do uzyskania zaświadczenia znajomości wybranego języka obcego na poziomie B1 lub B2.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia UCKJ jest zdanie egzaminu z języka obcego, który składa się z części pisemnej: test online i części ustnej.

Kwalifikacja kandydatów

Kwalifikacja prowadzona jest przez  wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. Wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria podczas kwalifikacji studentów np. aktywny udział w życiu wydziału, dodatkowe osiągnięcia naukowe, portfolio itp., powiadamiając studentów o zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określa koordynator wydziałowy/instytutowy.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym protokoły z prac komisji wydziałowych oraz listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe studentów zatwierdzone przez dziekana/prodziekana Wydziału zostają przekazane do Działu Współpracy z Zagranicą (DWZ) a kopie do BOS-u.

Na podstawie protokołów z rekrutacji wszyscy studenci biorący udział w rekrutacji programu Erasmus+ zostają przez DWZ poinformowani o wynikach rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są proszeni o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej.

W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych wg kolejności na liście.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej ds. Erasmus+ przysługuje odwołanie złożone na piśmie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania mailowej informacji od DWZ na temat kwalifikacji na wyjazd. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.:

Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, student wypełnia zgłoszenie zgodnie z instrukcjami i wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów. W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu online uczelni partnerskiej. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie studenta. Wysyłając skany dokumentów do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do DWZ UZ.

Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Dział Współpracy z Zagranicą UZ. W tym przypadku oryginały dokumentów należy dostarczyć do DWZ UZ w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej (co najmniej 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem otrzymania dokumentów określonym przez uczelnię partnerską).

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe, dołączyć do dokumentów aplikacyjnych wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania.

Termin wysłania dokumentów uzależniony jest od uczelni partnerskiej, dlatego wcześniej należy zapoznać się z warunkami przyjęcia w ramach programu Erasmus+ (termin nadsyłania najczęściej publikowany jest na stronie internetowej uczelni partnerskiej).

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdu na praktyki konieczna jest pisemna akceptacja studenta ze strony instytucji partnerskiej, która daje podstawy do wystawienia umowy na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji i realizacji wyjazdu znajduje się tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w programie Erasmus+ dostępna jest w zakładce ‚O programie’: tutaj.