The World is in your hands

Wyjazdy dydaktyczne

Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego  mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+. Możliwe są 4 rodzaje wyjazdów:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA)

Do udziału w programie uprawnieni są pracownicy uczelni będący nauczycielami akademickimi (zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę), posiadający wystarczającą znajomość języka obcego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej (poziom kompetencji językowych musi być zgodny z wymogami zawartymi w podpisanej umowie międzyinstytucjonalnej), posiadający doświadczenie dydaktyczne.

Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane do zagranicznych uczelni posiadających Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), z którymi UZ ma podpisane umowy bilateralne zawierające wymianę nauczycieli w ramach Programu Erasmus+.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

Krótkoterminowe wyjazdy wszystkich pracowników w celach szkoleniowych (BIP)

Pracownicy uczelni mogą wziąć udział w krótkoterminowych wyjazdach szkoleniowych (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./maks. czas trwania nieokreślony), w których uczestnicy podnoszą swoje kompetencje. Więcej informacji na stronie: https://www.erasmus.uz.zgora.pl/aktualnosci/.

Wyjazdy monitorujące

Pracownicy UZ mogą wyjechać na wizyty monitorujące w celu monitorowania toku studiów lub praktyk odbywanych przez studentów UZ w uczelni zagranicznej/instytucji przyjmującej. Wizyta monitorująca finansowana jest z funduszy na organizację wymiany (OS – Organisation Support) w kwocie ok. 300-900 EUR w zależności od poniesionych kosztów, kraju wyjazdu, długości pobytu (maks. – 3 dni). Finansowane są również koszty podróży wg rachunku/faktury poniesione zgodnie przepisami obowiązującymi na UZ.

Wyjazdy pracowników niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe środki należy składać do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników – dotyczy projektu: 2021-1-PL01-KA131-HED-000007629

Warunki realizacji wyjazdów osób z mniejszymi szansami

Stawki mające zastosowanie do kosztów jednostkowych

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów – dotyczy projektu: 2020-1-PL01-KA103-079365

Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajów  programu Erasmus+

Aneks nr 1 do zasad realizacji wyjazdów pracowników do krajów programu Erasmus+

Zasady finansowania wyjazdów pracowników do krajów programu Erasmus+

Stawki ryczałtu na koszty podróży (w euro)- naliczane wg. kalkulatora odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów – dotyczy projektu: 2020-1-PL01- KA107-081065

Stawki na wyjazdy do krajów partnerskich Erasmus+

Zasady finansowania  wyjazdów studentów i pracowników do krajów partnerskich Erasmus+

formularz zgłoszeniowy