Wyjazdy dydaktyczne

Oferta  programu Erasmus+ dla pracowników uczelni obejmuje:

– wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni;

– wyjazdy w celach szkoleniowych.

Czas trwania wyjazdu pracownika wynosi od 2 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży).

Wyjazd w celach dydaktycznych odbywa się do uczelni partnerskiej (na podstawie umowy) posiadającej Kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie wyjazdu w celach dydaktycznych  trwającego tydzień lub krócej pracownik zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 8 godz. dydaktycznych.

Pracownik wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podróży.

Stawki stypendium

 

 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1:, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                               180
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                               160
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska                               140

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 126, 112, 98 €.

Stawki ryczałtu na koszty podróży (w euro)- naliczane wg. kalkulatora odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm

10 – 99 km 20
100 – 499 km 180
500 – 1999 km 275
2000 – 2999 km 360
3000 – 3999 km 530
4000 – 7999 km 820
> 8000 km 1500

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów

Aneks nr1 do zasad realizacji wyjazdów KA103 2020

Aneks do zasad realizacji wyjazdów KA103 2019

Stawki na wyjazdy KA107-2020

Zasady finansowania KA107 2020

KA103 2020-2022 Zasady realizacji wyjazdów pracowników

KA 103 2020-2022 Zasady finansowania wyjazdów pracowników

KA 103 2019-2021 Zasady realizacji wyjazdów pracowników

KA 103 2019-2020 Zasady finansowania wyjazdów pracowników

KA 107 2019-2022 – Zasady realizacji wyjazdów pracowników do krajów partnerskich

KA 107 2019-2022 Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników do krajów partnerskich

KA 103 – Warunki przyznania dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych

Formularz zgłoszeniowy