The World is in your hands

Wyjazd na praktykę

Praktyki – informacje

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora.

W przypadku wyjazdu na praktykę dopuszcza się udział absolwentów, przy czym kandydat musi  zostać zrekrutowany do wyjazdu w trakcie ostatniego roku studiów oraz musi zrealizować i ukończyć  praktyki  za granicą w ciągu jednego  roku od ukończenia studiów

Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i odbywać się w pełnym wymiarze godzin (min. 30h/tydzień).

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu  powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (I, II i III stopnia), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. W przypadku realizacji jednolitych studiów magisterskich, student może wyjechać na studia i praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+ na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

Wyjazd na praktykę trwa od 2 do 12 miesięcy.

Instytucją wysyłającą jest Uniwersytet Zielonogórski natomiast przyjmującą może być:

Studenci realizujący wyjazd na praktykę otrzymują stypendium Programu Erasmus+ dofinansowujące koszty podróży i pobytu za granicą.

Możliwe jest dofinansowanie wyjazdów na praktyki z funduszy PO WER dla studentów i niedawnych absolwentów z mniejszymi szansami  (więcej informacji w zakładce: Studenci i absolwenci z mniejszymi szansami).

Tabela stawek stypendium na wyjazdy na praktyki dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2022/23 z programu KA131:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

650

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Republika Macedonii Północnej, Serbia (od 2019/2020)

600

Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów na praktykę to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu studia powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 150 EUR.

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dodatek  w wysokości 250 EUR na miesiąc. Więcej informacji: Studenci z mniejszymi szansami

Tabela stawek stypendium na wyjazdy na praktyki dla poszczególnych grup krajów docelowych – wyjazdy w roku akademickim 2021/2021 i w roku 2022/23 z programu KA103:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Republika Macedonii Północnej, Serbia (od 2019/2020) 550

UWAGA:  Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Wielkiej Brytanii: Nie należy planować żadnych wyjazdów do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+, gdyż nie będą mogły być rozliczone z funduszy programu Erasmus+ przyznanych na ten rok.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w dziale rekrutacja.

Aktualne oferty praktyk:

Uniwersytet w Almerii, Wydział Humanistyczny, studenci i absolwenci: Praktyka w Hiszpanii

Praktyki w Biurze Współpracy z Zagranicą w Turcji wymagany poziom języka angielskiego B2

Praktyki pedagogiczne w Berlinie w firmie dreieins Innovative Pädagogik gGmbH dla studentów co najmniej 2. roku specjalności nauczycielskich (język niemiecki B1).

Płatne praktyki w Niemczech dla kierunków technicznych: budownictwo, fizyka, energetyka, inżynieria środowiska, automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka i inne

Praktyki dla humanistów (język angielski C1 lub C2) dla Brepols Publishing Services

Erasmus Placement Offer UVigo Spain AuditUM Audit et Contrôle Interne à l’Université Marocaine

Praktyki tłumaczeniowe w Hiszpanii

Praktyki w Hiszpanii

Praktyki dla anglistów od września do czerwca w Cadiz ulotka

http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.internship.muni.cz/

https://erasmusintern.org/

HORIZONS (firma pośredniczy w znalezieniu praktyk)

Praktyki w Granadzie w okresie od września do czerwca

intern

Placement_uk

claim