Wyjazd – po kolei

Wyjazd na studia i praktyki realizowany jest na podstawie umowy finansowej pomiędzy wyjeżdżającym a uczelnią.  Jednak przed jej podpisaniem należy dostarczyć wymagane informacje i podjąć działania przygotowujące wyjazd.

Rachunek bankowy

Stypendium Programu Erasmus+ wypłacane jest w walucie EURO na indywidualny rachunek bankowy wyjeżdżającego. Informację na temat rachunku bankowego dostarcza się do BWZ za pomocą formularza Dane rachunku bankowego. Studenci wyjeżdżający w ramach programu PO WER otrzymają stypendium w PLN.

Ubezpieczenie

Student wyjeżdżający za granicę jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przed wystąpieniem do NFZ o nadanie karty należy uzyskać od BWZ   zaświadczenie potwierdzające udział w wymianie w ramach Programu. NFZ wystawia EKUZ nie wcześniej niż miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.

Studenci muszą  również posiadać dodatkowe ubezpieczenie –  NW za granicą (wyjazd na studia i praktykę) oraz OC za granicą (w przypadku wyjazdu na praktykę). Mogą one być zapewnione np. kartami EURO 26, ISIC, Planeta Młodych, lub polisą u dowolnego ubezpieczyciela (karty wydawane są w biurach podróży).

Umowa/wypłata stypendium

Umowa ze studentem podpisywana jest na ok. 2-3 tygodnie przed wyjazdem. Każdy wyjeżdżający otrzymuje informację o terminie wystawienia umowy. Przy jej podpisaniu należy okazać się posiadanymi ubezpieczeniami.

Uczelnia gwarantuje studentom wyjeżdżającym stypendium na okres 5 mies. w przypadku wyjazdu na studia i 3 mies. w przypadku wyjazdu na praktykę.

Przedłużony okres pobytu będzie dofinansowany tylko w przypadku dostępności środków na wypłatę stypendium.

Testy językowe i kursy językowe

Studenci wyjeżdżający w ramach Programu zobowiązani są do wypełnienia testu językowego z języka, w którym odbywają się studia/praktyki za granicą. Test jest przydzielany studentowi w narzędziu Online Linguistic Support przez pracownika BWZ, a informacji o nim przekazywana jest na pocztę elektroniczną wyjeżdżającego. Po wypełnieniu testu student ma możliwość uczestniczenia w kursie językowym online oferowanym w ramach ww. narzędzia. Kurs jest bezpłatny. Licencję na niego przydziela również pracownik BWZ. Po realizacji pobytu za granicą studenci są zobowiązani do wypełnienie ponownego – ewaluacyjnego testu językowego.

Zmiany do Learning Agreement

Student przebywający za granicą może w terminie do 1 miesiąca od momentu przyjazdu dokonać zmian do wcześniej określonego Learning Agreement. Zmiany przed ich wprowadzeniem muszą być skonsultowane i zatwierdzone przez koordynatora wydziału macierzystego, a następnie na formularzu Learning Agreement – During the mobility zatwierdzone przez stronę przyjmującą i przesłane do BWZ. Dokument należy jak najszybciej przesłać w formie skanu, a oryginał (z oryginalnym podpisem studenta i uczelni przyjmującej) wysłać na adres BWZ.

Przedłużenie pobytu

Student przebywający na wymianie ma prawo do przedłużenia pobytu pod następującymi warunkami:

– zgłosi chęć jego przedłużenia co najmniej na miesiąc przed upływem terminu zakończenia pobytu określonego umową (formularz przedłużenia),

– uzyska zgodę koordynatora wydziałowego i dziekana,

– przygotuje Learning Agreement na kolejny semestr i podpisze aneks do umowy.

Na przedłużony okres pobytu uczelnia nie gwarantuje stypendium.

Rozliczenie wyjazdu

Do rozliczenia wyjazdu należy:

Dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia i oceny są przez BWZ  przekazywane do koordynatora wydziałowego, który dokonuje wpisów do indeksu. Są one następnie dołączane do teczki studenta znajdującej się w dziekanacie.