Projekt

W roku akademickim 2016/17 w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+ realizowany jest projekt (2016-1-PL01-KA107-025090)  dotyczący współpracy z krajami partnerskimi (spoza UE). Projekt zakłada:

W projekcie udział bierze 5 wydziałów UZ oraz 15 uczelni  z 7 krajów partnerskich.

Wydział Artystyczny – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa, malarstwo

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wydział Mechaniczny 

Projekt przewiduje realizację 48 mobilności, w tym: 17 przyjazdów i 14 wyjazdów pracowników oraz 15 przyjazdów i 1 wyjazd studentów w celu realizacji studiów.

Mobilność może odbywać się jedynie z uczelniami, które podpisały z Uniwersytetem Zielonogórskim Umowę międzyinstytucjonalną. Szczegóły zakontraktowanych umów dostępne są na stronie – Partnerzy.

Mobilność realizowana jest na podstawie podpisanej Umowy Finansowej określającej rodzaj mobilności – wyjazdy/przyjazdy oraz jej skalę na każdym poziomie kształcenia. Szczegóły dotyczące  miejsc na poszczególnych kierunkach studiów  dostępne są na stronach poświęconych wyjazdom studentów i pracowników.

Zgodnie z założeniami projektu realizacja mobilności planowana jest na semestr letni roku akademickiego 2016/17.

Działania finansowane są z budżetu programu Erasmus+.