Wyjazdy studentów

W ramach współpracy z krajami partnerskimi możliwy jest wyjazd na studia na okres nie przekraczający 5 miesięcy.

Wyjazd odbywa się do jednej z uczelni partnerskich (na podstawie umowy), która posiada Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba oficjalnie zarejestrowana na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora, która powinna być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku studiów 2 i 3 stopnia wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku.

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – co najmniej na poziomie B1, a w przypadku studentów filologii obcych co najmniej na poziomie B2.

Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.);

Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement)

Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: np. socjalnego);

Student otrzymuje dofinansowanie/stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu.

Liczba miejsc na wyjazdy do krajów partnerskich jest określona corocznie. W roku akademickim 2017/18 istnieje możliwość wyjazdu do Rosji (1 os. – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Herzena w St. Petersburgu)

Wsparcie indywidualne na wyjazd do krajów partnerskich (stypendium) wynosi 650 EUR/miesiąc. Do niego doliczany jest ryczałt na podróż naliczany w zależności od odległości pomiędzy uczelniami, w przypadku Rosji – 275 EUR.

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdu określone są na stronie.