Wyjazdy studentów

Erasmus+ zasady realizacji wyjazdów studentów do  krajów partnerskich 2015-16

W roku akademickim 2015/16 możliwa jest realizacja wymiany z krajami partnerskimi (spoza Unii Europejskiej ).  Uczelnia oferuje wyjazdy studentów na studia na okres maksymalnie 5 miesięcy do następujących uczelni zagranicznych:

Wydział Mechaniczny:

Moscow State University of Technology „Stankin”

Wydział Humanistyczny:

National University of Ostroh Academy:

W roku akademickim 2016/17 możliwa jest realizacja wymiany z krajami partnerskimi (spoza Unii Europejskiej ).  Uczelnia oferuje wyjazd jednego studenta na studia na okres maksymalnie 4,5 miesiąca do następującej uczelni:

Herzen State Pedagogical University of Russia:

Stypendium

Studenci wyjeżdżający na wymianę otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego – stypendium oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi.

Stawka miesięczna stypendium  wynosi 650 EUR , ryczał na podróż: do Moskwy, St Petersburga, Ostrogu –275 EU.

Rekrutacja

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba będąca studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich osoba starająca się o wyjazd musi być w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku.

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – przy czym poziom znajomości języka obcego nie może być niższy niż B1, a w przypadku studentów filologii obcych nie niższy niż B2.

Student zainteresowany wyjazdem na studia za granicę składa w Dziale Współpracy z Zagranicą:

Termin na składanie aplikacji zostanie ogłoszony w roku akademickim 2016/2017.

Kwalifikacja kandydatów

Kwalifikacja prowadzona jest na wydziałach, odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. Skład Komisji rekrutacyjnej ds. Erasmus+ ustalany jest indywidualnie dla każdego Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednak musi zawierać nie mniej niż 2 osoby, przy czym w składzie Komisji przynajmniej jedna osoba jest koordynatorem wydziałowym/instytutowym Programu Erasmus. Wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria podczas kwalifikacji studentów np. aktywny udział w życiu wydziału, dodatkowe osiągnięcia naukowe, portfolio itp., powiadamiając studentów o zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Dodatkowe kryteria będą brane pod uwagę, w przypadku trudności z wyłonieniem kandydata/tów do wyjazdu.
Studenci UZ, którzy wcześniej nie realizowali studiów za granicą w ramach LLP/Erasmus/Erasmus+ mogą być traktowani priorytetowo w rekrutacji na wyjazdy w roku 2016/17 pod warunkiem spełnienia przesłanek dotyczących wyjazdu.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym protokoły z prac komisji wydziałowych oraz listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe studentów zatwierdzone przez dziekana/prodziekana Wydziału zostają przekazane do Działu Współpracy z Zagranicą, a kopie do Dziekanatów.

Na podstawie protokołów z rekrutacji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji programu Erasmus+, zostają przez Dział Współpracy z Zagranicą poinformowani o wynikach rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są proszeni o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej.

W przypadku rezygnacji studentów z list podstawowych, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z list rezerwowych wg kolejności na liście.Stypendium na wyjazd przyznawane jest wg. kolejności na liście rezerwowej – zgodnie z ilością mobilności i poziomem kształcenia określonych w umowie z Agencją Narodową Programu Erasmus+.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej ds. Erasmus+ przysługuje odwołanie złożone na piśmie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania mailowej informacji od DWZ na temat kwalifikacji na wyjazd. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.
Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej, zgodnie z instrukcją przez nią przekazaną, do których należą m.in.:

W przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą UZ.

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej.

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje z Uniwersytetem Zielonogórskim umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Learning Agreement for studies

Porozumienie o programie zajęć/ Learning Agreement for studies (LAS) jest podstawą do odbywania studiów w zagranicznej uczelni. Student jest poinformowany przed wyjazdem o pojawiających się różnicach programowych. Pisemnie określa się wykaz różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia. Wzór LAS dostępny jest na stronie www.erasmus.uz.zgora.pl.
Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement. Zmiana ta powinna zostać dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Dokument i jego zmiany akceptuje koordynator wydziałowy oraz dziekan/prodziekan.
Realizacja wyjazdu

Wyjazdy studentów planowane są na semestr letni roku akademickiego 2016/17.
Studenci, którzy zakwalifikowani zostali na wyjazd w ramach programu, ale nie zaliczyli semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskali warunkowe zaliczenie semestru tracą prawo do realizacji wyjazdu w ramach Programu.
Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów realizowanych za granicą na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UZ w okresie realizacji wyjazdu.

Podstawą realizacji wyjazdu jest podpisanie umowy z Uczelnią.
Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie na wyjazd.

Studenci niepełnosprawni
Zakwalifikowany niepełnosprawny student/ka ma prawo ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Narodowej Agencji programu Erasmus +. Zasady wnioskowania o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności dostępne są na stronie.