Studenci niepełnosprawni

Student niepełnosprawny realizuje wyjazd (mobilność) wg zasad Programu Erasmus+, natomiast stypendium i koszty związane z niepełnosprawnością finansowane są w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Studenci chcący ubiegać się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności powinni złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Do wniosku należy dostarczyć orzeczenie  potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia kosztów (np. opinię lekarza itp.).

PO WER 2020:

2020 – Wniosek o dofinansowanie – Student niepełnosprawny

2020 – Karta rozliczenia – Student niepełnosprawny

PO WER 2019:

2019 – Wniosek o dofinansowanie – Student niepełnosprawny

2019 – Karta rozliczenia – Student niepełnosprawny

Kompletny i poprawny wniosek z rekomendacją Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych musi być złożony w DWZ w terminie najpóźniej 5 tygodni przed planowanym wyjazdem.

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2020-2021

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2019-2020