The World is in your hands

PROGRAM PO WER

Program PO WER

W ramach projektów KA 103 dodatkowe wsparcie finansowe z programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) przysługuje:

Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Student niepełnosprawny realizuje wyjazd (mobilność) wg zasad Programu Erasmus+, natomiast stypendium i koszty związane z niepełnosprawnością finansowane są w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Studenci chcący ubiegać się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności powinni złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Do wniosku należy dostarczyć orzeczenie  potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia kosztów (np. opinię lekarza itp.).

PO WER 2020:

2020 – Wniosek o dofinansowanie – Student niepełnosprawny

2020 – Karta rozliczenia – Student niepełnosprawny

PO WER 2019:

2019 – Wniosek o dofinansowanie – Student niepełnosprawny

2019 – Karta rozliczenia – Student niepełnosprawny

Kompletny i poprawny wniosek z rekomendacją Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych musi być złożony w DWZ w terminie najpóźniej 5 tygodni przed planowanym wyjazdem.

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2020-2021

Warunki wyjazdu studenta niepełnosprawnego – rok akademicki 2019-2020

Dla osób otrzymujących stypendium socjalne

W przypadku studentów wyjeżdżających na studia  i na praktyki, osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowe środki (dodatek socjalny) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt posiadania prawa do stypendium socjalnego:

W obu przypadkach we wniosku o wyjazd (formularzu zgłoszeniowym) należy zaznaczyć opcję pobierania stypendium socjalnego. Status ten będzie weryfikowany przez DWZ na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego.

Wyjazd na studia i/lub na praktyki realizowany jest wg zasad programu Erasmus+, natomiast wsparcie indywidualne (stypendium) oraz dodatek socjalny wypłacane są w PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym z funduszy PO WER – wyjazdy na studia lub na praktykę w roku akademickim 2020/21 i 2021/22:

                Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka w PLN
z budżetu PO   z dodatkiem socjalnym
Grupa 1  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                                        3069
Grupa 2  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                                        2984
Grupa 3  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry                                        2771
                Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka w PLN
z budżetu PO dla osoby niepełnosprawnej – wyjazd na studia
Grupa 1  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                               2 217     
Grupa 2  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                                   2 131
Grupa 3  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry                                    1 918
                Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka w PLN
z budżetu PO dla osoby niepełnosprawnej – wyjazd na praktyki
Grupa 1  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                               2 643     
Grupa 2  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy                                   2 558
Grupa 3  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry                                 2 345