Studenci w trudnej sytuacji materialnej

W przypadku studentów wyjeżdżających na studia  i na praktyki (SMS i SMP), osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowe środki (dodatek socjalny) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt posiadania prawa do stypendium socjalnego w momencie składania wniosku na wyjazd w ramach Programu Erasmus (brana jest pod uwagę data złożenia wniosku oraz data decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego).

Wyjazd na studia i/lub na praktyki jest realizowany wg. zasad programu Erasmus+, natomiast wsparcie indywidualne (stypendium) oraz dodatek socjalny są wypłacane w PLN  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.

Stawki wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w
PLN
wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3015

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369