Realizacja wyjazdu

Wyjazd na studia i praktyki realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy wyjeżdżającym a uczelnią.  Jednak przed jej podpisaniem należy dostarczyć wymagane informacje i podjąć działania przygotowujące wyjazd.

Rachunek bankowy

Stypendium Programu Erasmus+ wypłacane jest w walucie EURO na indywidualny rachunek bankowy wyjeżdżającego. Informację na temat rachunku bankowego dostarcza się do DWZ za pomocą formularza Dane rachunku bankowego.

Ubezpieczenie

Student wyjeżdżający za granicę jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przed wystąpieniem do NFZ o nadanie karty należy uzyskać od DWZ   zaświadczenie potwierdzające udział w wymianie w ramach Programu. NFZ wystawia EKUZ nie wcześniej niż miesiąc przed planowaną datą wyjazdu.

Studenci muszą  również posiadać dodatkowe ubezpieczenie –  NW (wyjazd na studia i praktykę) oraz OC (w przypadku wyjazdu na praktykę). Mogą one być zapewnione np. kartami EURO 26 lub ISIC (wydawane w biurach podróży).

Umowa/wypłata stypendium

Umowa ze studentem podpisywana jest na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem. Każdy wyjeżdżający otrzymuje informację o terminie wystawienia umowy. Przy jej podpisaniu należy okazać się posiadanymi ubezpieczeniami.

Uczelnia gwarantuje studentom wyjeżdżającym stypendium na okres 5 mies. w przypadku wyjazdu na studia i 3 mies. w przypadku wyjazdu na praktykę.

Przedłużony okres pobytu będzie dofinansowany tylko w przypadku dostępności środków na wypłatę stypendium.

Testy językowe i kursy językowe

Studenci wyjeżdżający w ramach Programu zobowiązani są do wypełnienia testu językowego z języka, w którym odbywają się studia/praktyki za granicą. Test jest przydzielany studentowi w narzędziu Online Linguistic Support przez pracownika DWZ, a informacji o nim przekazywana jest na pocztę elektroniczną wyjeżdżającego. Po wypełnieniu testu student ma możliwość uczestniczenia w kursie językowym online oferowanym w ramach ww. narzędzia. Kurs jest bezpłatny. Licencję na niego przydziela również pracownik DWZ. Po realizacji pobytu za granicą studenci są zobowiązani do wypełnienie ponownego – ewaluacyjnego testu językowego.

Zmiany do learning Agreement

Student przebywający za granicą może w terminie do 1 miesiąca od momentu przyjazdu dokonać zmian do wcześniej określonego Learning Agreement. Zmiany przed ich wprowadzeniem muszą być skonsultowane i zatwierdzone przez koordynatora wydziału macierzystego, a następnie na formularzu During the mobility zatwierdzone przez stronę przyjmującą i przesłane do DWZ.

Przedłużenie pobytu

Student przebywający na wymianie ma prawo do przedłużenia pobytu pod następującymi warunkami:

– zgłosi chęć jego przedłużenia co najmniej na miesiąc przed upływem terminu realizacji mobilności określonej umową (formularz przedłużenia)

– uzyska zgodę koordynatora wydziałowego i dziekana

– przygotuje Learning Agreement na kolejny semestr i podpisze aneks do umowy.

Na przedłużony okres pobytu uczelnia nie gwarantuje stypendium.

Rozliczenie wyjazdu

Do rozliczenia wyjazdu należy:

Dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia i oceny są przez DWZ  przekazywane do koordynatora wydziałowego, który dokonuje wpisów do indeksu. Są one następnie dołączane do teczki studenta znajdującej się w dziekanacie.